PályázatokPályázatok
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tájékoztatás egyszeri rezsitámogatás igényléséről

Tájékoztatjuk Tisztelt Lakosokat, hogy Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2022. (IX.23.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: Rendelet) egyszeri 20.000, – Ft összegű rezsitámogatás bevezetéséről döntött.

Rendelet értelmében az egyszeri rezsitámogatás igénylésére az a Szendrő városában életvitelszerűen élő személy jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét, azaz 285.000,- Ft-ot.

Nem jogosult támogatásra az a kérelmező, akinek bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye olyan ingatlanban található, amely tekintetében

a) a szociális igazgatásról és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 5/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet szerinti fűtési támogatás,
b) a szociális célú tűzifa juttatásának helyi szabályairól szóló 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelet szerinti szociális tűzifa támogatás került megállapításra.

Támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosult részére állapítható meg. Amennyiben egy ingatlanra több kérelem kerül benyújtásra az elbírálás a kérelmek beérkezésének sorrendjében történik.

A támogatás iránti kérelmek benyújtási határideje: 2022. december 9.
A határidő elmulasztása jogvesztő.

Kérelem nyomtatvány beszerezhető Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy letölthető a https://szendro.hu/ honlapról.

A támogatásban részesített ingatlanok címét tartalmazó hirdetmény az elbírálást követően Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján kerül kihelyezésre.

A megállapított pénzbeli ellátás a megállapító határozat véglegessé válását követően postai úton, illetve a jogosult bankszámlájára utalással kerül kifizetésre.

Szendrő Város Önkormányzata